‎Rumyana Valcheva-Evrova – best friend of Slavka Lesidrenska /pseudonym Slava Lessy/ (1940 — 2021)

Slavka Lesidrenska /pseudonym Slava Lessy(1940 — 2021) together with her best friend – ‎Rumyana Valcheva-Evrova, singer and widow of Prof. Nikolay Evrov (2013)